O projekcie

SAMA SOBIE SZEFEM

Projekt „Sama sobie szefem” skierowany jest do 50 kobiet pow. 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • Nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu
 • Zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego (70% UP z powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, poddębickiego, zduńskowolskiego)
 • Brak zatrudnienia
 • Wiek powyżej 29 roku życia (przez osobę po 29 r.ż. należy rozumieć osobę, która w dniu przystąpienia do projektu ma więcej niż 30 lat).

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej kobiet, w wyniku kompleksowego wsparcia towarzyszącego udzieleniu dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, przez min. 40 kobiet.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • Poradnictwo indywidualne
 • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wsparcie pomostowe finansowe
 • Wsparcie pomostowe doradcze
 • Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone

Planowane rezultaty projektu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (40/40K/0M)
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w projekcie (40/40K/0M)
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (10/10K/0M)
 • Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w ramach projektu (50/50K/0M)
 • Liczba osób zamieszkałych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie przedsiębiorczości objętych wsparciem w projekcie (35/35K/0M)

Wartość Projektu: 1 908 300,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 622 055,00 zł